Připomínky k zákonu o zrušení EET

Online verze otevřená pro připomínky zde. 

Identifikace materiálu eKlep

Tato Připomínka navazuje na blog z 18. ledna 2015: EET vs EEP (Elektronicka evidence trzeb vs elektronicka evidence plateb) 

Odesláno dnes emailem na adresu pripominkove.rizeni@mfcr.cz 

V Praze 24.2.2022  

 Připomínky k zákonu o zrušení EET

TENTO DOKUMENT JE NÁVRH PŘIPOMÍNKY DO EKLEPU ZASLANÝM ZA PRIVÁTNÍ OSOBU PEPE RAFAJ FORMOU OTEVŘENÉHO DOPISU

Identifikace materiálu

Čj.: OVA

PID: KORNCBHGPPJW

Čj. Předkladatele: MF-2955/2022/32-5

Datum autorizace: 10.2.2022

Adresa připomínek

pripominkove.rizeni@mfcr.cz 

Verze připomínek

Datum: 23.2.2022

Verze: 2.0

Autor: Pepe Rafaj, peperafaj.cz, autor je spoluautorem jednoho z fintechových řešení pro EET.

Úvod

Tato připomínka (dále Připomínka) je sepsána a zaslána fyzickou osobou. 

Návrh zákona (NZ) o zrušení zákona o evidenci tržeb (ZET) považuji za natolik zásadní, že i přes velmi nízkou formální relevanci podání, jsem se rozhodl ji sestavit a veřejně zaslat.

Tedy, tato Připomínka vzniká, díky zkrácenému řízení, v časovém diskomfortu a neklade si za cíl, aby pokryla všechny místa hodné připomínkování, neboť se jedná o oblast natolik komplikovanou a rozsáhlou, že si žádá aktivní účast odborníků z mnoha dalších oblastí, a to včetně zástupců privátního sektoru, kterého jsem samovolným a velmi dobře informovaným mluvčím.

MF odvedlo při sestavování podkladů dobrou práci, nicméně se v mnoha oblastech mýlí; tyto omyly jsou důsledkem rychlosti, profesního tunelového vidění a snahy mít co nejdříve problém zvaný EET, vyřešen.

V této Připomínce k NZ se budu věnovat především těmto dokumentům 

 1. “Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)” (KORNCBHKABDO.docx)

 2. Programové prohlášení vlády (PPV)

 3. "Obálka: ob_KORNCBHGPPJW.doc"

Zrušení povinnosti EET

Citace z PPV: 

”...zrušíme povinnost EET…”

Z této formulace, a z již proběhlých jednání s MF, RV, HK, plyne, že se vláda zasadí o “dobrovolnou evidenci tržeb”, přesto je v zadávací dokumentaci k NZ uvedeno:

Citace z Obálky:

"Materiál se předkládá s ohledem na závazek zrušení evidence tržeb obsažený v Programovém prohlášení vlády ČR ..."

V této Připomínce, ani v RIA, ani v žádném jiném předloženém materiálu není však předložena pregnantní definice dobrovolné evidence tržeb (DET), tím pádem nelze Varianty 0-2 (viz RIA) adekvátně porovnávat, více dále.

Předložili jsme MF návrh zákona o DET pro 3. a 4. vlnu, který však nebyl do RIA zahrnut a DET  se v PPV předpokládá.

Přátelská digitalizace

Citace z PPV:

Digitalizace v Programovém prohlášení vlády: 

“Preambule

Sjednocení a digitalizace procesů státu jsou cestou k přátelštější, efektivnější a levnější státní správě. Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií. 

Digitalizace je nejen cestou k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, ale automatizace procesů také povede k efektivnějšímu fungování státu jako celku. Pro seniory a lidi se speciálními potřebami nadále zůstane papírová cesta.”

Vláda v RIA vůbec nezohledňuje zásadní fakt, že “IT architektonický návrh systémů EET” byl již v prvním schváleném zákonu, předcházející vlády, nastaven duálně tak, že bez sebe nemohou existovat:

EET = SEET + PEET.

Kde, 

 • SEET je státem provozovaná část IT systému na EET

 • PEET je privátním sektorem provozovaná část infrastruktury EET

S tím, že stát vytvoří symbiózu s privátním sektorem, především z tzv. Fintechového sektoru (FS), které budou dodávat tzv. “pokladní EET systémy” obchodníkům, a to na základě volné soutěže, neboť, a zde prosím o vyšší pozornost, tato forma spolupráce povede k rozvoji pozitivní digitalizace společnosti, státu a také ke zlevnění celé agendy EET, neboť firmy budou soutěžit o přízeň obchodníků a vyhraje cena/výkon.

Je všeobečně známo, že PEET zprvu dodával pouze zákonem o EET definované náležitosti, tj, tzv ”fiskalizaci účtenky” a v následujících verzích se dodávka pokladen rozřířila o další funkcionalitu, zcela v souladu s “přátelskou digitalizací”. 

Uveďme příklad: bezhotovostní platby (BP) se staly součástí EET pokladních systémů, dodávaných fintechovými společnostmi - tato část je velmi důležitá a bude zmíněna dále.

Varianty řešení EET

Citace z RIA:

“Návrh variant řešení

Varianta 0  - náběh evidence tržeb od 1. ledna 2023

Varianta 1  - zrušení evidence tržeb

Varianta 2  - dobrovolná evidence tržeb”NZ zcela opomněl, že státní majetek, nemusí být pouze vlastněn státem či znehodnocen “vypnutím”. Státem provozovaný systém EET resp. SEET, má obrovskou hodnotu. RIA vypočítává hodnotu SEET z pořizovací ceny a ceny nákladové. Opomíjí hodnotu tržní. Zavedený, updatovaný, několika lety otestovaný v reálném provozu a mimojiné obchodníky anticipovaný (pochopený), má SEET vyšší hodnotu než po spuštění. A je zcela zřejmé, že pro fintechový sektor má nejen hodnotu již dodaných pokladen, ale i dalších navázaných digitálních služeb. To platí dnes, ale především do budoucna, neboť se neustále vyvíjí nové služby a jejich verze. Pro stát má navíc SEET hodnotu zvýšeného výběru daní a narovnání podnikatelského prostředí. To jsou, zvláště v době postcovidové, nesmírně hodnotné komodity. Je zde mnoho privátních společností, které mají zájem provozovat SEET, pokud jeho provoz stát odmítne. A to buď na svůj účet nebo jako pronájem služby provozované státem za stávajících zákonných a bezpečnostních podmínek. Jak bylo zmíněno, SEET je ideální platforma pro postupné budování přátelské digitalizace ve spolupráci s privátním sektorem. Je rozmařilé takto zavedený a fungující systém vypnout a smazat. 

Lze se oprávněně domnívat, že po schválení NZ dojde k okamžitému vypnutí SEET, smazání dat, rozprodeji HW a výpovědi smluv. Tím pádem dojde ke zmaření investice státu, obchodníků, privátního sektoru (PEET přestane mít svůj SEET coby nutnou podmínkou fungování).

Proto doporučujeme rozšíření výše uvedených Variant o Variantu 3: 

Varianta 3 - prodej EET  (resp. SEET) privátnímu subjektu.

A dále, aby se RIA rozšířila o hodnocení přínosů a nákladů o Variantu 3.

Právo zákazníka na přijímání hotovosti, bezhotovostní platby jsou nice-to-have

Citace z RIA:

“Primárním úkolem evidence tržeb je zaznamenávání údajů o hotovostních tržbách v zásadě v okamžiku, kdy daná tržba vznikne. V souvislosti s pandemií covid-19 došlo v podnikatelském segmentu také k významným změnám, především prudkému nárůstu bezhotovostních plateb – pro rok 2017 se počítalo s 20% podílem bezhotovostních plateb, pro rok 2025 se odhaduje až 80 %. Pro rok 2021 je tento podíl odhadován na 60 %.”Tedy, obchodník nemůže pouze přijímat bezhotovnostní platby jelikož nemůže odmítnout platbu hotovostí.

“Lze předpokládat, že výrazné strukturální změny, především v oblasti digitalizace odvětví obchodu a služeb, růstu elektronických plateb, jakož i růstu počtu osob, které jsou schopny a ochotny tyto platby využívat, a využívání elektronických platforem, jsou trvalého rázu a proces přechodu směrem k většímu využívání elektronických plateb bude pokračovat. ”

Autor Připomínky, je celoživotní zastánce digitalizace a bezhotovostních plateb. Proto bude tato část, velmi důležitá v nuancích a pochopení odborné části:

 1. “Karetní platební terminál” (Terminál), je produkt pouze dvou privátních nadnárodních společností, distribuovaných pomocí bank (CBDC je stále ve stádiu úvah).

 2. Na Terminál není nárok ze zákona.

 3. Uživatel Terminálu musí mít bankovní účet, na který není nárok ze zákona.

 4. Získání terminálu podléhá schválení bankou dle scoringu obchodníka a nemůže být garantováno zákonem.

 5. Bezhotovostní platba je zatížena poplatky, které jsou mimo sféru státu.

 6. Zákon č. 136/2011 Sb. “Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů” , Díl 1, § 5 (1) říká: “Každý je povinen přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení, ledaže je oprávněn jejich příjem odmítnout.”

 7. O každé bezhotovostní platbě zůstává digitální stopa, která je mimo sféru státu, ale ve sféře dodavatele Terminálu.

 8. Během covidu došlo k obrovskému propadu tržeb obchodníků, mnoho z nich odešlo ze sektoru z důvodu malé poptávky, nízkých tržeb a jejich priorita je maximalizovat zisk, tedy minimalizovat náklady. 

 9. Nález ústavního soudu, rozhodl, že tržba uhrazená Terminálem, nemusí být podrobena EET, neboť zanechává digitální stopu a z toho tedy plyne: Terminál plní funkci EET pokladny a tržby placené BS by se měly započítávat do celkového efektu přínosů z EET. 

Je tedy nutno na Terminál nahlížet jako na jeden z produktů PEET, tedy Terminál je EET pokladním systémem a tedy bezhotovostní platby jsou součástí zavedení EET do společnosti, což souvisí se zamýšleným narovnáním podnikatelského prostředí. Tedy není pravda, že procento bezhotovostních plateb poroste, ale právě naopak, bude okamžitě po zavedeni NZ rapidně klesat. Proč?

Zrušením EET dle NZ, dojde k ukončení narovnání podnikatelského prostředí globálně, tedy podnikatelé, aby byli globálně konkurenceschopní, začnou okamžitě minimalizovat náklady a dojde k ukončení smluv o dodávkách EET pokladen privátním sektorem a to včetně Terminálů. Obchodníci ztratí motivaci zanechávat o tržbách digitální stopu a budou minimalizovat náklady na přijímání plateb aby byli konkurenceschopní. S tím souvisejí náklady na pokladny, internet, provoz Terminálu.

Dodavatelé/výrobci pokladních zařízení

Citace z RIA:

“Přijetím zákona o evidenci tržeb vznikla nová podnikatelská příležitost. V průběhu účinnosti zákona o evidenci tržeb museli dodavatelé/výrobci reagovat na změnu (snížení) v poptávce jednak v návaznosti na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. prosince 2017, na jehož základě došlo k vyloučení plateb uskutečněných platební kartou nebo jiným obdobným způsobem a k odsunutí 3. a 4. vlny evidence tržeb, jednak v návaznosti na zákon č. 137/2020 Sb., kterým došlo k přerušení povinnosti evidovat tržby a odložení náběhu pro podnikatele z původní 3. a 4. vlny. Vyloučení plateb kartou vede k trvalému snížení odbytu (část podnikatelů z původně předpokládaného objemu přijímá pouze tyto platby a z toho titulu byla z evidence tržeb vyloučena), odložení náběhu vedlo i k odsunutí odbytu do měsíců bezprostředně předcházejících tomuto okamžiku. Potenciální zrušení evidence tržeb tak bude mít negativní dopady na podnikatelskou činnost těchto subjektů, která však může být, resp. potenciálně byla kompenzována strukturálními změnami v ekonomice, zejm. větší digitalizací, tj. pro některé z výrobců i vznikem jiných příležitostí.”

Nositelem digitalizace za privátní sektor jsou firmy, které se označují termínem Fintech. Dodavatelé pokladních systému prošli nesmírně těžkým obdobím, mnoho z nich ukončilo projekt EET nebo i činnost. Výše uvedená přátelská digitalizace, je tedy do jisté míry, závislá na spolupráci státu a FS. 

Vláda prostřednictvím NZ dává velmi intenzivní a necitlivý signál celému FS, že nemá zájem dodržovat kontinuitu svých rozhodnutí na úrovní zákonů, a to bez návrhu jakékoliv kompenzace za zbytečná léta práce, finančních nákladů a chuti se spoléhat na PPV.

Náklady vs přínosy EET

Citace z RIA:

“Celkové náklady na provoz evidence tržeb se tedy dají odhadnout na 463 mil. Kč ročně.”


“V případě obnovení evidence tržeb a spuštění zbývající fáze předpokládáme pozitivní dopad na inkaso veřejných rozpočtů ve výši cca 4,2 mld. Kč (z toho 2,8 mld. Kč státní rozpočet, 1,3 mld. Kč místní rozpočty a 0,1 mld. Kč rozpočty zdravotních pojišťoven).“


Z uvedených citací lze jednoznačně dojít k závěru, že schválením NZ, přijde stát, kromě ztráty důvěryhodnosti, o 3.7 mld Kč do státního rozpočtu. 

Cílem této připomínky je však zavedení DET, tedy následuje pouze odhad (připomínám, že v RIA není pregnantní definice DET zmíněna):


Citace z RIA:

“Identifikace nákladů a přínosů varianty 2 – „dobrovolná evidence tržeb“
    • Provozní náklady na straně veřejné moci ve výši cca 120 mil. Kč/rok.
Přínosy:

    • v zásadě jen nevýznamné.”


Tyto Nevýznamné přínosy jsou funkcí procenta obchodníků, kteří se do DET zapojí. Podle informací z FS, k dnešnímu dni stále fiskalizuje své tržby 40 % obchodníků a dle MF 60 % přijímá bezhotovostní platby, které, jak jsme si ukázali výše, je nutno do příjmů z EET také zahrnout.

Tedy, velmi zjednodušeným výpočtem,, se dostaneme k číslu:
Výnosy = 4.2 mld * 0,4 - 120 mil + BP. Tedy příjem do státního rozpočtu je stále o hodně větší než nula. S hodnocením, že je tento příjem nevýznamný, tedy zásadně nesouhlasím.

Je na místě zdůraznit, že procento evidujících obchodníků je zcela závislé na: 

 • Incentivech pro obchodníky,

 • Benefitech pro zákazníky

 • Komunikaci státu k občanům (“Platit daně je správné”)


Tato Připomínka si neklade za cíl odpovídat v této chvíli na nastavení Incentivů a Benefitů. Navrhujeme tak učinit formou odborných seminářů a konzultací s odbornou veřejností. Máme připraveny návrhy pro segment obchodníků i domácností.


 • Online účetnictví pro obchodníky i domácnosti

 • digitální daňové přiznání 

 • optimalizace výdajů firem a domácností


Tyto benefity může zrealizovat privátní sektor pouze za podpory státu. Jeho nutnou podmínkou je, aby nadále fungovaly systémy SEET.


Citace z RIA:

“Pozitivní dopad nicméně ale bude v čase snižovat, a to zejména v důsledku růstu využívání bezhotovostních plateb a postupné marginalizace hotovostních transakcí.”


Domnívám se, že MF adekvátně nedoceňuje stav společnosti, která po schválení NZ zcela jistě začne preferovat platby hotovostí; neboť budou tyto hotovostní platby levnější (poplatky bance + náklady na Terminál)  a nezanechávají digitální “stopu” (nedaňové příjmy). BP se tak stanou marginalními a hotovostní platby opět dominantními.

Náklady na EET pokladny

Citace z RIA:

“U nejmenších podnikatelů se jedná zpravidla o jednorázový náklad na řádově jednotky pokladních zařízení (u fyzických osob podnikajících lze využít slevu na dani na evidenci tržeb ve výši 5 000 Kč) a internetové připojení. Variantou specializovaného pokladního zařízení může být i aplikace do telefonu, tabletu apod. Internetové připojení (wi-fi v provozovně, data v mobilním telefonu apod.) bude pravidelným nákladem. Dalším nákladem může být např. upgrade certifikátů atd.”


RIA nezmiňuje řešení, která dodává FS, v důsledku výhodnosti spolupráce a rozdělní EET  = SEET + PEET.

Existují již taková řešení, která na straně obchodníka nevyžadují ani chytré zařízení, ani internet, ani tiskárnu. Např. na pobočkách České pošty s.p. lze pořídit řešení, které je designováno pro 3. a 4.  vlnu EET jako služba. Obchodníkovi v něm stačí provést ztotožnení na ČP, mít SMS telefon, papír, tužku a daňový bloček. Zákazník dostane účtenku do cloudu, bez nutnosti tisku tak, aby byl naplňen zákon o DPH. 

Tato řešení dodáváná FS a jsou zcela v souladu s minimalizací uhlíkové stopy: není třeba nakupovat další HW a další papír do tiskáren.

Bez/hotovostní platby

Citace z RIA:

“Evidovat tržby mají pouze ti poplatníci, kteří vykazují hotovostní transakce. Část subjektů zcela jistě přejde na čistě bezhotovostních styk, nicméně u těchto nelze opomenout určitou ztrátu ekonomické efektivity díky tomu, že dle regulace by měly tržby v hotovosti následně odmítat. Tentýž problém může nastat i u evidujících poplatníků, kteří však v daném místě a čase nebudou disponovat zařízením na evidenci tržeb (výjimkou jsou „nahodilé tržby“, které se právě z těchto důvodů evidovat nemusí).”


Stát nemůže podporovat platby Terminálem, neboť tak zvýhodňuje dvě privátní nadnárodní korporace před domácím FS, porušuje zmínený zákon č. 6/1993 Sb. o tom, že koruna česká je všeobecný ekvivalent směny a musí být vždy akceptována v hotovosti, zbavuje se stopy o platbě a transakce zdražuje.

Trh Práce

Citace z RIA:

“Ve vazbě na daň z příjmů fyzických osob lze konstatovat, že v průběhu účinnosti zákona došlo k významným změnám na trhu práce a nepředpokládá se, že dojde k plošnému návratu praxe „vyplácení mezd na černo“ (mj. z důvodu navýšení bezhotovostních tržeb, které nesou digitální stopu).”


RIA zde uvádí další důvod, proč obchodníci přestanou přijímat BP; a to především že 3. a 4. vlna, která nebyla dosud aktivní, má velmi málo důvodů přijímat BP. 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení

Citace z RIA:

“Z tohoto důvodu je vhodné zvolit jako optimální variantu 1, tj. zrušení evidence tržeb bez náhrady.”


Již avizovaným cílem této Připomínky je aby tvůrci NZ zvážili výše uvedené a rozhodli se, že lze vytvořit společně s FS takové množiny incentivů a benefitů, že nejvýhodnejší je:


 1. Varianta dobrovolná, kde SEET je  v režii státu

 2. Varianta dobrovolná, kde SEET je  v režii privátní firmy, která se stane vítězem výběrového řízení.

Závěr

Navrhujeme NZ o zrušení zákona o EET nepodávat k hlasování PS, ale nahradit jej novelou zákona o EET na dobrovolné bázi (DET), aby se zamezilo vypnutí SEET, jehož následky by byly nevratné.
Sepsal v Praze 23.2.2022 peperafaj.cz


Komentáře

 1. Na strance "eKlep pripominky" (https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNCBHGPPJW&tab=remarks) jsou zobrazeny jednotlive pripominky

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý den, máme nějaké informace o tom, jak to s EET dopadlo a zda je to oficiálně ukončené nebo je to jen pozastavené a může se to kdykoliv vrátit. Pořídil jsem teď OCR software na vytěžování faktur, tak jestli mám řešit i jeho napojení na celý EET systém a pokladu, nebo se obejdu i bez toho. Díky za informaci a za váš blog. Jsou tady fakt podnětné informace! :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Od 1.1.2023 zacne platit povinnost EET pro vsechny 4 vlny obchodniku, nicmene se ma zato, ze se vlade podari prosadit zakon o zruseni EET pred timto datem nebo v kratke dobe po tomto datumu s tim, ze promine obchodnikum sankce, ktere plynou z neevidence trzeb.
   Osobne se domnivam, ze to do konce roku 2022 zrusit nestihnou.
   Chcete vedet vic? Rekneme si 1.12.2022 :)

   Vymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Serial Provedu!

EEGG.gallery manifest verze 1.0

Corrent jako koncept "drone money"