I LIKE Q (ILQ): Obchodní podmínky z roku cca 2000

Jak se probírám úvahami o svých dalších krocích, začal jsem si připomínat, že náš projekt I LIKE Q, byl tak nadčasový, že je dobré sobě i vám ostatním připomenout, co jsme v roce 1998-2002 dokázali za neuvěřitelnou věc. 

 #ilikeq #ilq 


Začnu Obchodními podmínkami I LIKE Q, provozované společností Villusion, a.s.

Všeobecné podmínky Villusion a.s. pro systém I LIKE Q

Tyto všeobecné podmínky systému I LIKE Q (dále jen "Podmínky") vydané společností Villusion, a.s. se sídlem Husitská 90/117, 130 00 Praha 3, IČ: 2617 9199 (dále jen "Villusion") budou aplikovatelné na veškeré vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami účastnícími se internetového všeobecného zúčtovacího systému I LIKE Q (dále jen "I LIKE Q Systém" nebo "I LIKE Q") na straně jedné a Villusion na straně druhé nebo mezi těmito právnickými a fyzickými osobami účastnícími se systému I LIKE Q navzájem, pokud smlouva uzavíraná mezi Villusion a Zapojeným Serverem nebo Villusion a Uživatelem nestanoví jinak. Registrace a/nebo každé přihlášení Uživatele do I LIKE Q znamená potvrzení souhlasu s těmito Podmínkami v aktuálním znění.

1) Výklad pojmů (v abecedním pořadí)

 1. "Emitor" je fyzická nebo právnická osoba provozující počítačový server zapojený na internet, na kterém poskytuje nebo požaduje informace, služby, zboží a jiné aktivity osobám, jenž se na něj prostřednictvím sítě internet napojí a chovají se dle jim stanovených podmínek a kterým se Emitor zavazuje poskytnout za stanovené chování protiplnění dle jim zadaných podmínek, a to zejména formou peněžní, nebo formou různých bonusů;
 2. "Kolektor" je fyzická nebo právnická osoba provozující počítačový server zapojený na internet, na kterém Uživatelům, které se na něj prostřednictvím sítě internet napojí, nabízí informace, služby nebo zboží, za jejichž užití nebo koupi dle podmínek jím stanovených požaduje protiplnění, zpravidla finanční;
 3. "konverze" znamená ze strany Uživatele převod jako zálohy částky v Kč na bankovní účet společnosti Villusion č. 305086028/2400 s transparentním zůstatkem u Expandia Banky pod variabilním symbolem, jímž bude evidenční číslo Uživatele přidělené při registraci, jejímž složením na účet Villusion vzniká Q v odpovídající výši v poměru 1,- Kč = 100 Q;
 4. "platba" nebo "zaplacení" ve spojení s "Q" znamená postoupení Q ve smyslu ustanovení 524 a násl. Občanského zákoníku České republiky č. 40/1964 Sb. (ve znění změn a doplňků). Při postupování pohledávky se postupitel není povinen předávat postupníkovi žádné doklady, smlouvy či jiné právní dokumenty prokazující vznik Q, neboť důkazem existence pohledávky (Q) je stav Q na Účtu postupitele;
 5. "Q" znamená pohledávku po společnosti Villusion v systému I LIKE Q, přičemž 1 Q odpovídá hodnotě 0,01 Kč. Q vzniká buď (1) na základě smlouvy mezi Villusion a příslušným Zapojeným Serverem - Emitorem, nebo (2) konverzí podle těchto Podmínek. Pohledávku v hodnotě 1 Q není možné dále rozdělovat, pohledávky ve vyšší hodnotě jak 1 Q lze jinak volně rozdělovat nebo, pokud svědčí jednomu oprávněnému subjektu, je možné je libovolně sčítat;
 6. "Q platby" jsou (1) ze strany Emitora Uživateli platby určitého množství Q dle podmínek určených Emitorem za drobné činnosti a aktivity Uživatele učiněné při napojení na internetové stránky Emitora (např. návštěva www stránek Emitora, aktivní účast na tvorbě www stránek Emitora nebo poskytnutí informace Emitorovi); a (2) ze strany Uživatele Kolektorovi platby určitého množství Q dle podmínek určených Kolektorem za možnost shlédnutí internetových www stránek nebo stažení informací Kolektora, které jsou Kolektorem provozovány a označeny jako placené s tím, že placení je pro Uživatele možné formou Q. Qplatby jsou limitovány výší 50 Q - 5000 Q za každou jednotlivou činnost (nákup) nebo jinou aktivitu, přičemž zúčtování se provádí po každé jednotlivé činnosti (nákupu) nebo jiné aktivitě;
 7. "Q převody" jsou platby Q za služby, zboží nebo jiné aktivity mezi Zapojenými Servery a Uživateli nebo mezi Uživateli navzájem nebo mezi Zapojenými Servery navzájem prostřednictvím systému I LIKE Q. Qpřevody jsou limitovány minimální výší 1000 Q na jednu transakci;
 8. "registrace" znamená registrace Uživatele v I LIKE Q na základě uživatelského jména (jež nemusí být pravé jméno Uživatele) a dvou libovolných alfanumerických hesel, z nichž druhé heslo je heslem bezpečnostním. Při úspěšně provedené registraci bude Uživateli přiděleno evidenční číslo, které bude současně variabilním symbolem při splacení Q nebo pro provedení konverze;
 9. "splacení" ve spojení s Q znamená splacení Q v Kč s tím, že Villusion žadateli o splacení splatí Q a převede odpovídající hodnotu v korunách českých v poměru 1 Q = 0,01 Kč dle jím zadaných dispozic v souladu s článkem 3) těchto Podmínek;
 10. "Účet" znamená evidenci množství Q náležejících jednotlivým Zapojeným Serverům nebo Uživatelům, vedenou Villusion a pro jednotlivé Zapojené Servery nebo Uživatele přístupnou na serveru I LIKE Q na internetové adrese http://www.ilikeq.cz/;
 11. "Uživatel" je fyzická osoba starší 15-ti let - uživatel internetu, jež je zaregistrován v systému I LIKE Q a jemuž Villusion poskytuje zúčtovací služby v systému I LIKE Q při využívání služeb Zapojených Serverů;
 12. "Věrnostní platby" jsou (1) ze strany Emitora Uživateli platby určitého množství Q dle podmínek určených Emitorem za drobné činnosti a aktivity Uživatele učiněné při napojení na internetové stránky Emitora (např. návštěva www stránek Emitora, aktivní účast na tvorbě www stránek Emitora nebo poskytnutí informace Emitorovi); a (2) ze strany Uživatele Kolektorovi platby určitého množství Q dle podmínek určených Kolektorem za možnost shlédnutí internetových www stránek nebo stažení informací Kolektora, které jsou Kolektorem provozovány a označeny jako placené s tím, že placení je pro Uživatele možné formou Q. Věrnostní platby jsou limitovány výší 500 Q za každou jednotlivou činnost nebo aktivitu, přičemž zúčtování se provádí kumulativně jako souhrn plateb určitého Zapojeného Serveru - Emitora Uživateli nebo určitého Uživatele Zapojenému Serveru - Kolektoru buď za proměnlivou časovou jednotku, maximálně však v délce 1 hodina nebo po dosažení hodnoty 5.000 Q;
 13. "Zapojený Server" je Emitor nebo Kolektor (přičemž je možné, aby Zapojený Server plnil obě funkce) zapojený do systému I LIKE Q, jemuž Villusion poskytuje zúčtovací služby v I LIKE Q a jenž jako protiplnění vůči svým Uživatelům používá formu platby určitým množství Q. Seznam Zapojených Serverů je přístupný na internetové adrese http://www.ilikeq.cz/.

2) Podstata I LIKE Q Systému

Villusion poskytuje prostřednictvím svého hardwarového a softwarového vybavení tvořícím I LIKE Q Systém služby Zapojeným Serverům a Uživatelům ve formě umožnění a evidenci vzájemných plateb formou Q. Cílem I LIKE Q je zjednodušení a propojení jednak jednotlivých systémů bonusového nebo finančního ohodnocení internetových aktivit uživatelů internetu používaných provozovateli internetových www stránek na straně jedné a jednak placení za poskytnuté služby a zboží nabízené Zapojenými Servery uživatelům internetu s cílem zavést jednotnou internetovou platící jednotku (Q).

3) Splatnost a splacení Q

Q je splatný u Villusion v den požádání. Požádat o splacení Q je možné kdykoliv zadáním žádosti o splacení prostřednictvím formuláře "pokyn ke splacení" na stránce konverze na internetové adrese http://www.ilikeq.cz/, s tím, že výplata v korunách českých v poměru 1 Q = 0,01 Kč bude provedena dle dispozic žadatele na tomto formuláři následovně:

 1. nejpozději nejbližší pracovní den po učinění pokynu ke splacení převodem na bankovní účet žadatele u banky v České republice; nebo
 2. do jednoho týdne po učinění pokynu ke splacení zaslána poštou na adresu zadanou v pokynu ke splacení.

Náklady na splacení Q ve výši 1 % z vyplácené částky, minimálně [50],- Kč a maximálně [500,- Kč], nese žadatel. Žadateli o splacení budou tyto náklady odečteny od vyplácené částky.
Zapojený Server a Uživatel jsou odpovědní za přiznání příjmů v souladu se zákony České republiky a zákony své země a za placení jakýchkoliv daní a jiných zákonem stanovených poplatků a pojištění spojených s tímto příjmem.

4) Odpovědnost Villusion

Villusion odpovídá Zapojeným Serverům a Uživatelům za řádné vedení Účtů a za řádné a včasné splacení Q v souladu s těmito Podmínkami a smlouvou uzavřenou mezi Villusion a Zapojeným Serverem nebo Uživatelem. Pokud Villusion obdrží oznámení o placení formou Q (věrnostní platby, Qplatby nebo Qpřevody) dle těchto Podmínek, je Villusion povinen toto oznámení respektovat a provést změnu na příslušných Účtech a není povinen zkoumat, zda bylo učiněno oprávněnou osobou nebo zda nebylo učiněno v rozporu se zákonem nebo s těmito Podmínkami, pokud nebude z formy oznámení o placení zjevně vyplývat opak. Q je 100 % kryt finanční hotovostí složenou ve prospěch I LIKE Q provozovaném Villusion na bankovním účtu společnosti Villusion u Expandia banky s transparentním zůstatkem. Zapojený Server nebo Uživatel mají možnost si kdykoliv ověřit toto 100 % krytí na internetové adrese http://www.ebanka.cz/.
Villusion neodpovídá ani neručí za povinnosti nebo porušení povinností Zapojených Serverů ani Uživatelů, i když k porušení povinností došlo v souvislosti s I LIKE Q. Právní vztahy mezi Zapojeným Serverem a Uživatelem jsou samostatné a nezávislé na Villusion. Villusion nečiní ohledně služeb a internetových www stránek provozovaných Zapojenými Servery žádné prohlášení nebo ujištění. Za provozování svých služeb a www stránek odpovídá výhradně příslušný Zapojený Server, který tyto služby a www stránky provozuje. Villusion nekontroluje obsahy, kvalitu či soulad s právem služeb a www stránek provozovaných Zapojenými Servery.
Vyjma povinností a odpovědnosti výslovně převzatých Villusion v těchto Podmínkách nebo ve smlouvě se Zapojeným Serverem, Villusion nenese žádnou další odpovědnost, nemá žádné další povinnosti a nedává jakékoliv prohlášení a záruky týkající se provozování a fungování systému I LIKE Q. V rozsahu přípustném dle práva Villusion neodpovídá Zapojených Serverům a Uživatelům za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou nebo i trvalou nefunkčnost I LIKE Q, neboť Villusion nedává Zapojeným Serverům nebo Uživatelům ohledně I LIKE Q žádné záruky co do jeho plné a nepřetržité funkčnosti. V případě trvalé nefunkčnosti I LIKE Q tuto skutečnost Villusion vhodnou formou oznámí všem Zapojených Serverům a Uživatelům s tím, že veškeré Q na jednotlivých Účtech se stanou splatné se lhůtou splatnosti 10 pracovních dnů po zveřejnění oznámení o trvalé nefunkčnosti a veškeré smlouvy uzavřené mezi Villusion na straně jedné a Zapojenými Servery nebo Uživateli na straně druhé budou automaticky ukončeny.
I LIKE Q je systémem, jež poskytuje rozumnou míru bezpečnosti plateb Q prováděných mezi Zapojenými Servery a Uživateli na bázi systému běžně používaných bankovními institucemi, Villusion však v žádném případě neručí a neposkytuje ohledně I LIKE Q žádné prohlášení co do jeho absolutní funkčnosti a nemožnosti zneužití. Zapojené Servery a Uživatelé tuto míru rizika, jež je vlastní všem internetovým operacím, akceptují a berou na vědomí, že společnost Villusion není odpovědná za zneužití I LIKE Q porušením právních povinností třetí stranou a za škody tím způsobené Zapojeným Serverům nebo Uživatelům.
Vzhledem k neustálému rozvoji a vývoji internetu, může I LIKE Q Systém doznat změn s cílem zlepšit jeho fungování, bezpečnost a využít jeho potenciál. V návaznosti nato se mohou i dále upravovat tyto Podmínky. Uživatelé i Zapojené Servery proto rovněž mohou kdykoliv adresovat na Villusion podnět k úpravě jak podstaty nebo fungování I LIKE Q tak i těchto Podmínek.

5) Ochrana osobních údajů

Uživatel akceptací těchto Podmínek dále tímto dává v souladu s § 5 odst. 5 zák. č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas společnosti Villusion k tomu, aby společnost Villusion po neomezenou dobu zpracovávala všechny údaje o Uživateli, které Uživatel společnosti Villusion poskytne v souvislosti s účastí v I LIKE Q Systému nebo které Villusion o Uživateli jinak získá v souvislosti se systému I LIKE Q, a to za účelem provozování I LIKE Q, zejména za účelem poskytování služeb v rámci I LIKE Q. Villusion je také oprávněna tyto údaje ve stejném rozsahu a za stejným účelem poskytovat třetím osobám a předávat do cizích států.

6) Placení v rozsahu věrnostních plateb

 1. Platby formou Q ze strany Zapojeného Serveru (Emitora) Uživateli v rozsahu věrnostních plateb se provádí oznámováním každé jednotlivé platby (postoupení) Q Uživateli oznámením o platbě Q adresovaným Villusion s tím, že platby Q budou zaúčtovány společností Villusion na příslušném Účtu kumulativně buď za proměnlivou časovou jednotku, maximálně však v délce 1 hodina, po kterou bude Uživatel napojen na příslušné www stránky Zapojeného Serveru a bude se chovat způsobem určeným Emitorem nebo po dosažení hodnoty 5.000 Q. Oznámení o platbě (postoupení) Q zasílá Emitor společnosti Villusion jako dlužníkovi automaticky elektronickou cestou dle konfigurace nastavené dle čl. 9 těchto Podmínek.
 2. Platby formou Q ze strany Uživatele Zapojenému Serveru (Kolektorovi) v rozsahu věrnostních plateb se provádí oznámováním každé platby (postoupení) Q Kolektorovi oznámením o platbě Q adresovaným Villusion s tím, že platby Q budou zaúčtovány společností Villusion na příslušném Účtu buď za proměnlivou časovou jednotku, maximálně však v délce 1 hodina, po kterou bude Uživatel napojen na příslušné www stránky Zapojeného Serveru a bude se chovat způsobem určeným Kolektorem nebo po dosažení hodnoty 5.000 Q. Oznámení o platbě zasílá Uživatel automaticky elektronickou formou dle konfigurace nastavené dle čl. 9 těchto Podmínek prostřednictvím zapojení na Zapojený Server - Kolektor, přičemž oznámení bude provedeno automaticky zapojením se na příslušné placené www stránky Kolektora a odchodem z nich. Povinností Kolektora je, aby vhodnou, avšak dostatečně srozumitelnou a viditelnou, formou informoval Uživatele o tom, že shlédnutí nebo stažení informací z příslušných www stránek je placené, včetně informování o ceně této služby předem a celkové účtované výše od počátku účtování příslušných služeb, které bude v souladu s konfigurací nastavenou dle čl. 9 níže.
Za doručení oznámení o provedení věrnostních plateb ze strany Zapojeného Serveru nebo ze strany Uživatele prostřednictvím příslušného Zapojeného Serveru společnosti Villusion nese odpovědnost příslušný Zapojený Server. Po doručení oznámení Villusion nese odpovědnost za správnou a úplnou evidenci Q na Účtech Villusion.

7) Placení v rozsahu Q plateb

 1. a) Platby formou Q ze strany Zapojeného Serveru (Emitora) Uživateli v rozsahu Qplateb se provádí jednorázovým oznámením adresovaným Villusion o platbě (postoupení) Q Uživateli jenž je zapojený na příslušné www stránky Emitora a jenž se bude chovat způsobem určeným Emitorem. Oznámení o platbě zasílá Emitor společnosti Villusion jako dlužníkovi automaticky elektronickou cestou v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Zapojeným Serverem a Villusion.
 2. b) Platby formou Q ze strany Uživatele Zapojenému Serveru (Kolektoru) v rozsahu Qplateb se provádí oznámením o platbě (postoupení) Q Kolektoru za určitou informaci, službu či zboží či jinou aktivitu, kterou Uživatel vykoná na příslušných www stránkách Kolektoru dle podmínek určených Kolektorem. Oznámení o platbě zasílá Uživatel automaticky elektronickou formou dle konfigurace nastavené dle čl. 9 těchto Podmínek prostřednictvím zapojení na Zapojený Server - Kolektor, přičemž oznámení bude provedeno automaticky zapojením se na příslušné placené www stránky Kolektora a chováním se (vyvinutím aktivity) způsobem určeným Kolektorem (zpravidla odsouhlasením každé Qplatby na terminálu přihlášeného Uživatele). Povinností Kolektora je, aby vhodnou, avšak dostatečně srozumitelnou a viditelnou, formou informoval Uživatele o tom, že shlédnutí nebo stažení informací z příslušných www stránek je placené, včetně informování o ceně této služby předem, které bude v souladu s konfigurací nastavenou dle čl. 9 níže.
Za doručení oznámení o Qplatbách ze strany Zapojeného Serveru nebo ze strany Uživatele prostřednictvím příslušného Zapojeného Serveru společnosti Villusion nese odpovědnost příslušný Zapojený Server. Po doručení oznámení společnosti Villusion nese odpovědnost za správnou a úplnou evidenci Q na Účtech Villusion. K placení v rozsahu Qplateb postačí přihlášení Uživatele do I LIKE Q na úrovni prvního hesla a příslušná aktivita Uživatele určená Zapojeným Serverem.

8) Placení v rozsahu Q převodů

Placení formou Q ze strany Zapojeného Serveru Uživateli, ze strany Uživatele Zapojenému Serveru, nebo mezi Zapojenými Servery navzájem nebo mezi Uživateli navzájem v rozsahu Q převodů se provádí oznámením o platbě (postoupení) Q tím kdo platí elektronickou cestou prostřednictvím formuláře pokynu ke Q převodu na serveru I LIKE Q na internetové adrese http://www.ilikeq.cz/. Pro Q převody je nutné bezpečnostní heslo toho, kdo Q převod činí.

9) Společná ustanovení o placení

 1. Veškeré automatické oznamování adresované společnosti Villusion o placení (postoupené) Q v rozsahu věrnostních plateb a Qplateb se bude uskutečňovat dle konfigurace Zapojeného Serveru pro I LIKE Q nastavené Zapojeným Serverem na serveru I LIKE Q na internetové adrese http://www.ilikeq.cz/ s použitím bezpečnostního hesla Zapojeného Serveru. Počáteční nastavení konfigurace a její změny je oprávněn provádět pouze příslušný Zapojený Server, jehož se konfigurace týká. Zapojený Server odpovídá zato, že nastavení této konfigurace odpovídá jeho prohlášení o placení jím poskytovaných nebo požadovaných informacích, službách nebo zboží, učiněném vůči Uživatelům a jiným Zapojeným Serverům na jeho internetových www stránkách s nimiž se účastní systému I LIKE Q.
 2. Od momentu doručení oznámení o zaplacení v rozsahu Q převodů společnosti Villusion, Villusion bude dlužit zaplacené (postoupené) množství Q tomu, kdo mu byl příslušným Zapojeným Serverem nebo Uživatelem způsobem popsaným v článcích 6) až 8) těchto Podmínek oznámen, a to až do momentu, kdy mu oprávněný z tohoto Q převodu neoznámí zaplacení (formou věrnostních plateb, Q plateb nebo Q převodů) na jinou osobu (buď Zapojený Server nebo jiného Uživatele) nebo kdy dojde ke splacení Q oprávněnému v souladu s těmito Podmínkami.

10) Povinnosti zapojených serverů

Zapojené Servery mohou vyvíjet pouze takovou činnost nebo jednat pouze tak, aby nepoškodily nebo neohrozily Villusion a její I LIKE Q Systém nebo nezpůsobily škodu Uživatelům nebo jiným Zapojeným Serverům. Zejména jsou Zapojené Servery povinny:
 1. Informovat Uživatele vhodnou formou, pravdivě, úplně, srozumitelně a včas o výši jimi poskytovaných placených službách nebo o skutečnosti, že jejich www stránky jsou provozovány jako placené. Služby nesmí být popisovány jako "bezplatné" v případě, kdy Uživateli vzniká jakýkoliv jiný náklad kromě skutečných nákladů dodávky, dopravy či poštovného. V případě, že spotřebitel musí platit jakékoliv takovéto náklady, informace o tomto faktu musí být dostatečné zřetelná;
 2. Předávat Villusion okamžitě (on-line), pravdivě, přesně a nezkresleně oznámení o uskutečnění věrnostních plateb nebo Q plateb ze strany Uživatele Zapojenému Serveru;
 3. Zdržet se provozování www stránek, které porušují nebo by mohly porušit platné zákony České republiky nebo všeobecně uznávané etické normy;
 4. Nevyvíjet jakoukoliv přímou či nepřímou činnost směřující k umělému zvyšování počtu "impressions" (simulované přístupy na www stránky s reklamními bannery), a to jak vlastní činností, tak i činností pomocí technických prostředků či jiných osob;
 5. Dodržovat práva duševního vlastnictví, autorská práva a další právem chráněné zájmy v oblasti práv duševního vlastnictví třetích osob;
 6. Emitor je dále povinen po celou dobu platnosti jeho smlouvy s Villusion udržovat dostatečný kladný zůstatek Q na svém Účtu tak, aby veškeré jeho potřeby placení Q Uživatelům nebo jiným Zapojeným Serverům (probíhající byť i automatickou formou v rozsahu věrnostních plateb nebo Q plateb) mohly být bez problémů uspokojeny. Záporný zůstatek Q Zapojeného Serveru na Účtu není možný. Nebude-li možné placení příslušnému Uživateli nebo Zapojenému Serveru v důsledku nedostatku Q na Účtu Emitora provést, bude tato nemožnost placení oznámena pouze v rozsahu Q plateb nebo Q převodů. Neprovedení placení v rozsahu věrnostních plateb oznámeno nebude; a
 7. Server je dále povinen chránit svou aplikaci proti zneužití třetí osobou. V případě, že dojde k napadení Zapojeného Serveru třetí osobou a Zapojený Server tímto utrpí ztrátu v I LIKE Q Systému, Villusion za tyto ztráty neodpovídá.

11) Povinnosti Uživatelů

Uživatelé mohou vyvíjet pouze takovou činnost nebo jednat pouze tak, aby nepoškodili nebo neohrozili Villusion a její I LIKE Q Systém, nebo nezpůsobily škodu Zapojeným Serverům nebo jiným Uživatelům. Zejména Uživatel:
 1. Nesmí vyvíjet jakoukoliv přímou či nepřímou činnost směřující k umělému zvyšování počtu "impressions" (simulované přístupy na www stránky), a to jak vlastní činností, tak i činností pomocí technických prostředků či jiných osob, například s cílem vyvolat klamné představy o aktivitách Uživatele na příslušných www stránkách Zapojených Serverů;
 2. Nesmí mít více jak jeden Účet. Při porušení tohoto pravidla mohou být veškeré otevřené Účty příslušného Uživatele včetně jejich zůstatků bez náhrady zrušeny.
 3. Je povinen chránit svá přístupová hesla nebo evidenční číslo přidělené Villusion při registraci. Odpovědnost za ztrátu, vyzrazení hesla nebo evidenčního čísla nebo jejich zneužití nese Uživatel, pokud se neprokáže, že vyzrazení a zneužití hesla způsobil Villusion. Uživatel je dále povinen ve vlastním zájmu neprodleně oznámit Villusion, pokud dojde ke ztrátě, vyzrazení nebo zneužití jeho hesla nebo evidenčního čísla; a
 4. Je povinen dodržovat následující parametry (omezení) svého Účtů a svých transakcí prováděných s Q:

  i) Maximální zůstatek Q na Účtu: 5 000 000 Q;
  ii) Maximální výdej z Účtu jakýmkoliv způsobem za jeden Týden: 3 000 000 Q;
  iii) Maximální příjem na Účet jakýmkoliv způsobem za jeden Týden: 3 000 000 Q.

  Pokud by měly být tyto parametry překročeny, požadovaná nebo zamýšlená transakce bude systémem I LIKE Q odmítnuta. Pokud by přesto neoprávněným zásahem byla transakce provedena, jejímž následkem by bylo překročení těchto parametrů, nebude k transakci přihlíženo a Q takto neoprávněně připsané na Účtu budou bez náhrady zrušeny.

12) Obecná ujednání o povinnostech Zapojených Serverů a Uživatelů

 1. Villusion je oprávněn kdykoliv kontrolovat plnění povinností Zapojených Serverů a Uživatelů uvedených v těchto Podmínkách nebo ve smlouvách uzavřených mezi Villusion a Zapojeným Serverem nebo Uživatelem. Součástí kontroly bude rovněž statistická analýza naměřených hodnot jednotlivých Zapojených Serverů a vyhodnocení těch, jejichž naměřené hodnoty se statisticky výrazně odchylují od průměrných hodnot aplikace.
 2. Pokud Villusion zjistí porušení Podmínek nebo příslušné smlouvy ze strany Zapojeného Serveru nebo Uživatele (dále jen "Narušitel"), je oprávněn učinit kterýkoliv (nebo všechny) z následujících kroků v libovolném pořadí:
  1. Okamžitě vyřadit Narušitele z I LIKE Q a odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy s ním uzavřené. Oznámení o odstoupení Zapojenému Serveru bude učiněno elektronickou poštou na adresu příslušného Zapojeného Serveru - Narušitele s dodatečným zasláním sdělení poštou. Oznámení o odstoupení Uživateli bude učiněno uveřejněním Uživatelova jména a hesla na Listině Narušitelů (dále jen "Blacklist") přístupné na internetové adrese http://www.ilikeq.cz/; nebo
  2. Uveřejnit jméno a název www stránky Zapojeného Serveru-Narušitele a jména Uživatele-Narušitele na Blacklistu; nebo
  3. Vyúčtovat Narušiteli smluvní pokutu za porušení povinností vyplývajících z těchto Podmínek nebo ze smlouvy. Smluvní pokuta bude ekvivalent v Kč k aktuální výši pohledávky Narušitele za Villusion ve formě Q na Účtě Narušitele v momentu zjištění porušení Podmínek nebo smlouvy. Villusion je v tomto případě oprávněn okamžitě započíst svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty oproti pohledávce Narušitele na splacení Q (jež se tímto stanou rovněž okamžitě splatné).
 3. Zapojený Server nebo Uživatel jsou povinni, v zájmu bezpečného a spolehlivého fungování systému I LIKE Q ve prospěch celé internetové komunity, respektovat rozhodnutí Villusion o porušení Podmínek nebo smlouvy. Villusion je při rozhodování o porušení Podmínek nebo smlouvy povinen postupovat vždy s náležitou péčí a v souladu s všeobecně uznávanými a respektovanými domácími a světovými standardy odhalování porušení.

13) Komunikace

Pokud není uvedeno v konkrétních případech jinak, bude veškerá komunikace mezi stranami účastnícími se I LIKE Q probíhat písemně formou elektronické pošty. Komunikace ohledně ukončení smlouvy mezi Villusion a Zapojeným Serverem bude nad rámec elektronické pošty potvrzena písemně doporučenou poštou adresovanou na poslední známou adresu adresáta.

14) Další ustanovení

 1. Villusion je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv měnit s tím, že změna Podmínek bude oznámena takto:
  1. Zapojeným Serverům bude zaslána elektronicky nová verze Podmínek a tím, že tato nová verze začne platit 10. dnem po jejich doručení Zapojenému Serveru. Zapojený Server má právo v této 10-ti denní lhůtě, pokud s novými Podmínkami nesouhlasí, písemně oznámit svůj nesouhlas Villusion. Villusion pak dle svého uvážení má právo vypovědět Zapojenému Serveru jeho smlouvu o zařazení do systému I LIKE Q s výpovědní lhůtou 10 dnů. Pokud Zapojený Server nevyužije možnosti oznámit shora uvedeným způsobem svůj nesouhlas, jsou pro něj nové Podmínky závazné uplynutím shora uvedené 10-ti denní lhůty;
  2. Uživatelům se oznámení o nových Podmínkách zobrazí při prvním přihlášení do I LIKE Q po provedení změny.
 2. Vztahy těmito Podmínkami neupravené se budou řídit ustanoveními obchodního zákoníku České republiky, a o to mezi osobami, které nejsou podnikateli.
 3. V případě sporů vyplývajících z těchto Podmínek nebo smlouvy se strany sporu zavazují předložit jej ke konečnému rozhodnutí jednomu rozhodci, jehož strany společně vyberou z okruhu respektovaných internetových odborníků. Pokud se na výběru rozhodce neshodnou do 1 měsíce od vzniku sporu, bude rozhodce jmenován nezávislým respektovaným internetovým odborníkem.

15) Přechodná ustanovení

Z důvodu bezpečnosti systému a ochrany Uživatelů budou po přechodnou dobu od spuštění I LIKE Q systému do 10.12.2000 (dále jen "přechodné období") platit následující omezení:
 1. Uživateli nebude umožněno provést konverzi. Finanční transakce prováděné za účelem konverze nebudou po tuto přechodnou dobu akceptovány; a
 2. Q bude splatné nejdříve 2. dnem od konce přechodného období bez ohledu nato, kdy bylo o splacení dle článku 3) těchto Podmínek požádáno.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Serial Provedu!

Corrent jako koncept "drone money"

EEGG.gallery manifest verze 1.0