Příspěvky

CBDC+: Innovative Solution for Enhancing Central Bank Digital Currencies

CBDC+: Innovative Solution for Enhancing Central Bank Digital Currencies Proposal for extending CBDCs to facilitate and expedite their implementation © 4. dubna 2023, Pepe Rafaj a spol. I. Introduction Central Bank Digital Currencies (CBDCs) bring a range of benefits, such as improving financial stability, reducing transaction costs, and promoting digital and financial inclusion. However, traditional CBDCs have their limitations. One of the main concerns about CBDCs is the potential loss of privacy and the possibility of monitoring or limiting financial transactions. CBDC+ is an innovative concept that presents an enhanced version of CBDC, supplemented with elements of stablecoins, smart contracts, multicurrency, and CBDR (Central Bank Digital Receipts) solutions so that an adequate payment instrument for the future can emerge based on new insights and technologies. This article focuses on the advantages and possibilities of CBDC+. II. Definition of Payment Methods Table 1 Type of Curr

CBDC+: Inovativní řešení pro zdokonalení digitálních měn centrálních bank CBDC

CBDC+: Inovativní řešení pro zdokonalení digitálních měn centrálních bank Návrh pro rozšíření CBDC s cílem usnadnit a urychlit jejich implementaci © 4. dubna 2023, Pepe Rafaj a spol. I. Úvod Digitální peníze centrálních bank (CBDC) přinášejí řadu výhod, jako je zlepšení finanční stability, snížení transakčních nákladů a podpora digitální a finanční inkluze. Přesto mají klasické CBDC svá omezení. Jednou z hlavních obav ohledně CBDC je potenciální ztráta soukromí a možnost sledování či omezení finančních transakcí. CBDC+ je inovativní koncept, který představuje vylepšenou verzi CBDC, doplněnou o prvky stablecoinů, smartcontractů, multiměnovosti a řešení CBDR (Central Bank Digital Receipts) tak, aby na základě nových poznatků a technologií mohl vzniknout adekvátní platební nástroj pro budoucnost. Tento článek se zaměřuje na výhody a možnosti CBDC+. II. Definice platebních metod Tabulka 1 Typ měny Forma platby Základní vlastnosti Fiat Hotovost Fyzická forma peněz (bankovky a mince) Bezho